10% korting op eerste bestelling met de code: WEL10

Tot 30% korting hier

GRATIS LEVERING VANAF €50 - Meer informatie

UPS-levering nu beschikbaar

Onze klanten zeggen Goed
4/5 Gebaseerd op 41 reviews
left banner

Algemene verkoopvoorwaarden euro-poppers.nl

 

Preambule

 

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen gesloten op de website van Euro Poppers.

De website euro-poppers.nl is een dienst van:

Black Sequoia Sarl

Gelegen te 18 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes, Frankrijk

URL van de website: https://www.euro-poppers.nl

E-mail: contact@euro-poppers.nl

Telefoon: +33 20 3445 5897

De klant verklaart de algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens de bestelling te plaatsen. De bevestiging van de bestelling impliceert dus de aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

 

Artikel 1 - Uitgangspunten

  

Onderhavige algemene voorwaarden beschrijven het geheel van de verplichtingen van de partijen. In die zin wordt de koper verondersteld ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, met name die welke van toepassing zijn op de verkoop in winkels of via andere distributie- en marketingkanalen.

Zij zijn beschikbaar op de website van Euro Poppers en zullen, in voorkomend geval, voorrang hebben op elke andere versie of op elk ander document dat ermee in tegenspraak is.

Verkoper en koper komen overeen dat uitsluitend de onderhavige algemene voorwaarden hun verhouding beheersen. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Zij zijn van toepassing zodra zij online worden gezet.

Mocht een verkoopvoorwaarde ontbreken, dan wordt deze geacht te worden beheerst door de praktijken die gelden in de sector van de verkoop op afstand waarvan de ondernemingen in Frankrijk zijn gevestigd.

 

Artikel 2 - Inhoud

 

Het oogmerk van de onderhavige algemene voorwaarden is de rechten en plichten van de partijen vast te leggen binnen het kader van de online verkoop van goederen die door de verkoper aan de koper worden aangeboden, en wel vanaf de website van Euro-Poppers.

 

Artikel 3 - Precontractuele informatie

 

De koper erkent vóór het plaatsen van de bestelling en het sluiten van de overeenkomst op leesbare en begrijpelijke wijze op de hoogte te zijn gebracht van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en van alle in artikel L. 221-5 van de Franse consumentenwet opgesomde informatie.

De koper moet op een duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie krijgen:

 • de wezenlijke kenmerken van het goed;
 • de prijs van het goed en/of de berekeningsmethode voor de prijs.
 • en, voor zover van toepassing, alle bijkomende vervoers-, leverings- of portokosten en alle andere verschuldigde kosten.
 • bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of de termijn waarbinnen de verkoper zich verbindt de goederen te leveren, ongeacht de prijs;

- informatie betreffende de identiteit van de verkoper, diens post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en diens activiteiten, informatie betreffende wettelijke garanties, de functionaliteiten van de digitale content en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan, het bestaan van garanties en andere contractuele voorwaarden en de wijze waarop deze zullen worden toegepast.

 

Artikel 4 - De bestelling

 

Vanuit de online catalogus en met behulp van het formulier dat daar voorhanden is, kan de koper online een bestelling plaatsen voor om het even welk product, voor zover de voorraad strekt.

De koper zal op de hoogte worden gebracht indien het bestelde product of goed niet beschikbaar is.

Teneinde een geldige bestelling te plaatsen, dient de koper, door te klikken waar vereist, de onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden. Hij/zij moet tevens het adres en de leveringswijze kiezen en tot slot de betalingswijze goedkeuren.

De verkoop zal als definitief worden beschouwd:

- nadat de verkoper aan de koper per e-mail bevestiging van de aanvaarding van de bestelling heeft verzonden;

- en na ontvangst door de verkoper van de volledige betaling.

Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de te koop aangeboden producten. Eventuele geschillen hieromtrent zullen worden behandeld op basis van overleg en de hieronder vermelde garanties.

In bepaalde gevallen, zoals niet-betaling, verkeerd adres of andere problemen met de rekening van de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor de bestelling van de koper te blokkeren totdat het probleem opgelost is.

Voor vragen omtrent de afhandeling van een bestelling kan de koper het volgende telefoonnummer bellen: +33 20 3445 5897, tijdens de volgende dagen en uren: van maandag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur, of een e-mail verzenden naar de verkoper op het volgende e-mailadres: contact@euro-poppers.nl

 

Artikel 5 - Elektronische handtekening

 

De online mededeling van het kredietkaartnummer van de koper en de definitieve bevestiging van de bestelling gelden als bewijs van instemming door de koper:

- de krachtens de bestelbon verschuldigde bedragen verschuldigd zijn,

- handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle uitgevoerde verrichtingen.

In geval van frauduleus gebruik van de kredietkaart wordt de koper verzocht, zodra dit gebruik wordt vastgesteld, contact op te nemen met de verkoper op volgend telefoonnummer: +33 20 3445 5897

 

Artikel 6 - Orderbevestiging

 

De verkoper verstrekt aan de koper per e-mail een kopie van de overeenkomst.

 

Artikel 7 - Bewijs van transactie

 

De computerbestanden, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden in de computersystemen van de verkoper worden bewaard, zullen beschouwd worden als bewijs van de mededelingen, bestellingen en betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden. De archivering van bestelbonnen en facturen geschiedt op een betrouwbare en duurzame drager die als bewijs kan worden overgelegd.

 

Artikel 8 - Productinformatie

 

De producten waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van de verkoper staan en waarvan de verkoop en verzending door de verkoper worden vermeld. Zij worden aangeboden voor zover de beschikbare voorraden dit toelaten.

De producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en afgebeeld. Mochten er evenwel fouten of weglatingen in deze weergave geslopen zijn, dan kan de verkoper daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De foto's van de producten zijn niet contractueel.

 

Artikel 9 - Prijzen

 

De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe die prijzen toe te passen die op het ogenblik van de bestelling van kracht zijn, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen worden vermeld in euro. Zij houden geen rekening met de leveringskosten, die bijkomend worden gefactureerd en vóór de bevestiging van de bestelling worden meegedeeld. De prijzen houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het toepasselijke btw-tarief zal automatisch worden verrekend in de prijs van de producten in de online winkel.

Indien een of meer belastingen of heffingen, met name milieuheffingen, worden ingevoerd of gewijzigd, hetzij naar boven of naar beneden, kan deze wijziging in de verkoopprijs van de producten worden verrekend.

 

Artikel 10 - Betaalwijze

 

Het betreft een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de koper impliceert.

Om de bestelling te betalen, heeft de koper de keuze uit alle betaalwijzen die door de verkoper ter beschikking worden gesteld en die op de website van de verkoper vermeld staan. De koper garandeert de verkoper dat hij/zij beschikt over de nodige machtigingen om de door hem/haar gekozen betaalwijze te gebruiken bij de bevestiging van de bestelbon.

De verkoper behoudt zich het recht voor alle bestellingen en leveringen op te schorten in geval van weigering van de kredietkaartbetaling door officieel erkende organismen of in geval van niet-betaling. De verkoper behoudt zich het recht voor een levering te weigeren of een bestelling te aanvaarden indien de koper een vorige bestelling geheel of gedeeltelijk niet betaald heeft of een betalingsgeschil met hem/haar in behandeling is.

De betaling van de prijs geschiedt in zijn geheel op de dag van de bestelling per creditcard.

Voor bestellingen per bankoverschrijving wordt de bestelling pas gevalideerd en verzonden wanneer de overschrijving is ontvangen.

 

Artikel 11 - Beschikbaarheid van het product - Restitutie - Ontbinding

 

Behalve in geval van overmacht of tijdens periodes waarin de online winkel gesloten is, wat duidelijk op de startpagina van de site zal worden aangekondigd, zijn de leveringstermijnen, voor zover de beschikbare voorraden dit toelaten, de hieronder vermelde termijnen. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van registratie van de bestelling, zoals vermeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

Voor leveringen in Nederland en België bedraagt de levertijd 3-6 dagen vanaf de dag nadat de koper de bestelling geplaatst heeft. De leveringstermijn bedraagt uiterlijk 30 werkdagen na de sluiting van de overeenkomst.

Voor leveringen in andere landen zullen de leveringsvoorwaarden geval per geval aan de koper worden gespecificeerd.

In geval van niet-naleving van de overeengekomen leveringsdatum of -termijn zal de koper, alvorens de overeenkomst te ontbinden, van de verkoper eisen dat deze binnen een redelijke aanvullende termijn alsnog zijn verplichtingen nakomt.

Doet de verkoper dit niet binnen deze extra termijn, dan kan de koper vrijelijk de overeenkomst opzeggen.

De koper dient deze opeenvolgende formaliteiten te vervullen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager.

De overeenkomst wordt geacht ontbonden te zijn zodra de verkoper de brief of het schrijven ontvangt waarin hij/zij van deze ontbinding in kennis wordt gesteld, tenzij de handelaar intussen zijn/haar verplichtingen is nagekomen.

De koper kan de overeenkomst evenwel onmiddellijk opzeggen, indien de bovengenoemde data of termijnen voor hem/haar een essentiële voorwaarde voor de overeenkomst vormen.

In dat geval is de verkoper verplicht, wanneer de overeenkomst wordt opgezegd, alle betaalde bedragen aan de koper terug te betalen, uiterlijk binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst werd opgezegd.

Indien het bestelde product niet beschikbaar is, zal de koper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid hebben de bestelling te annuleren. De koper zal dan de keuze hebben om ofwel terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen binnen uiterlijk 14 dagen na de betaling, ofwel een omruiling van het product.

Door de Poppers Mysterie te bestellen, aanvaardt de klant dat hij de referentie die hij bij zijn bestelling krijgt, niet kan kiezen. De klant kan maximaal 3 Poppers Mysterie aan zijn bestelling toevoegen. Poppers Mysterie die op deze manier worden weggegeven kunnen niet worden geretourneerd, geruild of terugbetaald. De Poppers Mysterie aanbieding kan niet worden gecombineerd met andere lopende promoties. Zolang de voorraad strekt.

10% korting  op de eerste bestelling. Deze korting wordt verleend wanneer een klantaccount wordt aangemaakt en per e-mail wordt verzonden. De kortingscode moet worden gekopieerd en in het winkelmandje worden geplakt om van toepassing te zijn. Het kan niet worden gecombineerd met lopende aanbiedingen of kortingen.

Artikel 12 - Leveringsvoorwaarden

 

Levering betekent de overdracht aan de consument van het fysieke bezit van of de controle over de goederen. De bestelde producten worden geleverd overeenkomstig de voorwaarden en binnen de termijn die hierboven staan vermeld.

De producten worden geleverd op het adres dat de koper op het bestelformulier heeft vermeld. De koper moet zich ervan vergewissen dat dit adres juist is. Elk pakket dat naar de verkoper wordt teruggestuurd wegens een onjuist of onvolledig leveringsadres, zal op kosten van de koper opnieuw worden verzonden. De koper kan, op zijn/haar verzoek, de verzending van een factuur naar het facturatieadres en niet naar het leveringsadres verkrijgen door de daartoe voorziene optie op de bestelbon te bevestigen.

Als de koper op de dag van levering afwezig is, laat de bezorger een bericht van aanbieding achter in de brievenbus, waarmee de koper het pakket op de vermelde plaats en tijd kan afhalen.

Als bij de levering de originele verpakking beschadigd, gescheurd of geopend is, dient de koper de staat van de artikelen te controleren. Zijn deze beschadigd, dan dient de koper het pakje te weigeren en op de leveringsbon zijn/haar bezwaar kenbaar te maken (pakket geweigerd omdat het geopend of beschadigd is).

De koper dient op de leveringsbon en in de vorm van een handgeschreven voorbehoud dat zijn/haar handtekening draagt elke anomalie omtrent de levering aan te duiden (beschadiging, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigde verpakking, kapotte producten, enz.). Deze controle wordt geacht te zijn uitgevoerd, zodra de koper of een door hem/haar gemachtigde persoon de leveringsbon heeft ondertekend.

De koper dient vervolgens uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst van het (de) goed(eren) dit voorbehoud per aangetekend schrijven aan de vervoerder te bevestigen en een kopie van dit schrijven per fax of per gewone post aan de verkoper te zenden op het adres dat in de wettelijke bepalingen van de site staat.

Als de producten aan de verkoper moeten worden geretourneerd, dient daarvoor binnen 14 dagen na de levering een retourverzoek bij de verkoper te worden ingediend. Elke klacht die buiten deze periode wordt ingediend, zal niet worden aanvaard. De retourzending van het product kan alleen aanvaard worden voor producten die in hun oorspronkelijke staat verkeren (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.).

Artikelen die meer dan €50 kosten en gemarkeerd zijn met "gratis levering" worden op kosten van de verzender verzonden (Euro Poppers) op voorwaarde dat :

- De bestelling in Nederland of België geleverd wordt

- Op het product geen korting van toepassing is die de prijs onder de €50 brengt

Artikel 13 - Leveringsfouten

 

De koper moet de verkoper op de dag van de levering of uiterlijk op de eerste werkdag na de levering elke klacht voorleggen in verband met een leveringsfout en/of een gebrek aan overeenstemming in aard of kwaliteit van de producten in vergelijking met de gegevens op de bestelbon. Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, zal worden afgewezen.

De klacht kan worden ingediend, naar keuze van de koper:

telefoonnummer: +33 2 30 96 44 41

e-mailadres: contact@euro-poppers.nl

Elke klacht die niet overeenkomstig de hierboven bepaalde regels en binnen de vastgestelde termijnen wordt ingediend, zal niet in behandeling worden genomen en ontslaat de verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de koper.

Na ontvangst van de klacht zal de verkoper een omruilnummer voor het (de) betrokken product(en) toekennen en dit per e-mail aan de koper meedelen. Het omruilen van een product kan pas gebeuren nadat het omruilnummer is toegekend.

In geval van een leveringsfout of omruiling dient elk om te ruilen of terug te betalen product in zijn geheel en in zijn originele verpakking aangetekend naar de verkoper teruggestuurd te worden op het volgende adres: 18 Rue du Manoir de Servigné - 35000 Rennes.

De koper is verantwoordelijk voor de retourkosten voor de goederen.

Wettelijke conformiteitsgarantie en wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

Euro Poppers garandeert de conformiteit van de goederen met de overeenkomst, wat de koper de mogelijkheid biedt een vordering in te stellen op grond van de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L. 217-4 en volgende van het Franse Consumentenwetboek of de garantie tegen gebreken aan het verkochte goed in de zin van de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van toepassing van de wettelijke conformiteitsgarantie wordt eraan herinnerd dat:

 • de koper heeft een termijn van 2 jaar vanaf de datum van levering van de goederen om actie te ondernemen;
 • de koper kan kiezen tussen herstelling of vervanging van de goederen, onder voorbehoud van de voorwaarden betreffende de kosten, zoals bepaald in artikel L. 217-17 van het Franse Consumentenwetboek;
 • de koper hoeft de niet-conformiteit van de goederen niet te bewijzen gedurende de 24 maanden die volgen op de levering van de goederen in het geval van nieuwe goederen.

Bovendien wordt eraan herinnerd dat:

 • de wettelijke conformiteitsgarantie geldt los van de hieronder vermelde handelsgarantie;
 • de koper kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken aan het verkochte goed in te roepen in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan hij/zij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een reductie van de prijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Handelsgarantie

 

De verkochte producten zijn eveneens door een handelsgarantie gedekt, die tot doel heeft de conformiteit ervan te garanderen en de terugbetaling van de aankoopprijs, de vervanging of de herstelling van de goederen te verzekeren. Zij dekt geen gebreken die het gevolg zijn van abnormaal of verkeerd gebruik of die te wijten zijn aan een oorzaak die geen verband houdt met de intrinsieke kwaliteiten van de producten.

 

Artikel 15 - Herroepingsrecht

 

Toepassing van het herroepingsrecht

Overeenkomstig de bepalingen van het Franse Consumentenwetboek beschikt de koper over een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de leveringsdatum van de bestelling, om elk artikel dat hem/haar niet bevalt te retourneren en zonder boete omruiling of terugbetaling te vragen, met uitzondering van de retourkosten, die ten laste van de koper blijven.

Retourzendingen moeten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzing, enz.) gebeuren, zodat ze in nieuwstaat opnieuw te koop aangeboden kunnen worden, en vergezeld gaan van de aankoopfactuur.

Beschadigde, bevuilde of onvolledige producten kunnen niet worden geretourneerd.

Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend met behulp van bijgevoegd herroepingsformulier (onderaan op de bladzijde). In dat geval wordt onmiddellijk een ontvangstbewijs op een duurzame drager verzonden naar de koper. Elke andere manier om de herroeping kenbaar te maken wordt aanvaard. Deze kennisgeving moet ondubbelzinnig zijn en de wens tot herroeping tot uitdrukking brengen.

Als het herroepingsrecht binnen de bovenvermelde termijn wordt uitgeoefend, zullen de prijs van het (de) gekochte product(en) en de leveringskosten worden terugbetaald.

De koper is verantwoordelijk voor de retourkosten.

De omwisseling (onder voorbehoud van beschikbaarheid) of terugbetaling zal geschieden binnen 7 dagen en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst door de verkoper van de door de koper geretourneerde producten, overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden.

 

Artikel 16 - Overmacht

 

Alle omstandigheden buiten de wil van de partijen die de uitvoering van hun verplichtingen onder normale omstandigheden verhinderen, worden beschouwd als gronden voor vrijstelling van de verplichtingen van de partijen en hebben de opschorting daarvan tot gevolg.

De partij die zich op de bovengenoemde omstandigheden beroept, moet de andere partij onverwijld in kennis stellen van het optreden en verdwijnen van die omstandigheden.

Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onafwendbaar zijn, die buiten de partijen liggen, die niet te voorzien of te vermijden zijn, die zich buiten de wil van de partijen om voordoen en die door deze laatsten, ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen, niet kunnen worden verhinderd. Uitdrukkelijk worden als gevallen van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen beschouwd, naast die welke gewoonlijk door de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken worden aanvaard: blokkade van vervoer- of bevoorradingsmiddelen, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslag, onderbreking van telecommunicatienetwerken of moeilijkheden die eigen zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de klanten om.

De partijen zullen overleg plegen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet. Indien het geval van overmacht langer dan drie maanden duurt, kunnen onderhavige algemene voorwaarden door de benadeelde partij worden opgezegd.

 

Artikel 17 - Intellectueel eigendom

 

De content op de website blijft eigendom van de verkoper, die de enige eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op deze content.

De kopers verbinden zich ertoe geen gebruik te maken van deze content. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze content is ten strengste verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.

 

Artikel 18 - Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

 

De door de koper verstrekte persoonsgebonden gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling en voor het opstellen van de facturen.

Zij kunnen worden meegedeeld aan partners van de verkoper die belast zijn met de uitvoering, de verwerking, het beheer en de betaling van de bestellingen.

De verwerking van de via de site meegedeelde informatie

De koper heeft een permanent recht van toegang, wijziging, rechtzetting en bezwaar met betrekking tot de informatie die hem/haar betreft. Dit recht kan worden uitgeoefend onder de voorwaarden en volgens de procedures die zijn beschreven op de site Euro-poppers.nl

 

Artikel 19 - Gedeeltelijke ongeldigverklaring

 

Indien één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt krachtens een wet, een verordening of ingevolge een definitieve beschikking van een bevoegde rechtbank, zullen de overige bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

 

Artikel 20 - Geen afstandsverklaring

 

Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de verplichtingen waarnaar in onderhavige algemene voorwaarden wordt verwezen, kan voor de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de betreffende verplichting.

 

Artikel 21 - Titel

 

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de titels van de clausules en een van de clausules worden de titels onbestaande verklaard.

 

Artikel 22 - Taal van de overeenkomst

 

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn in het Frans opgesteld. Indien zij in één of meer vreemde talen zijn vertaald, zal in geval van betwisting uitsluitend de Franse tekst als authentiek worden beschouwd.

 

Artikel 23 - Bemiddeling

 

Bij geschillen kan de koper een beroep doen op de klassieke bemiddelingsvormen, meer bepaald bij de Commissie voor Consumentenbemiddeling of bij bestaande sectoriële bemiddelingsorganen, of op een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (bijvoorbeeld een minnelijke schikking).

 

Artikel 24 - Toepasselijk recht

 

Op de onderhavige algemene voorwaarden is het Franse recht van toepassing. De bevoegde rechter is het Tribunal d’Instance voor geschillen tot 10.000 euro of het Tribunal de Grande Instance voor geschillen van meer dan 10.000 euro.

Dit geldt zowel voor inhoudelijke als voor formele regels. In geval van een geschil of vordering zal de koper eerst contact opnemen met de verkoper om een minnelijke schikking te verkrijgen.

 

Artikel 25 - Retourvoorwaarden voor textiel

 

 • Retourtermijn: het T-shirt kan binnen 14 dagen na ontvangst van uw bestelling worden teruggestuurd. Gelieve uw aankoopbewijs (factuur) te bewaren.
 • Staat van het product: het T-shirt moet in dezelfde staat worden teruggestuurd, d.w.z. ongedragen, ongewassen en onbeschadigd. Alle oorspronkelijke labels, verpakkingen en accessoires moeten worden meegeleverd.
 • Manier van retourneren: u kunt uw artikel per post terugsturen met de factuur of uw aankoopbewijs. Houd onze klantenservice op de hoogte (vermeld de link voor contact per e-mail) om het retourproces te vereenvoudigen. Verzendkosten worden betaald door de klant.
 • Terugbetalen of ruilen: u kunt kiezen tussen een terugbetaling van het volledige bedrag van het T-shirt (verkeerde maat, verkeerde kleur, etc.) of een omruiling voor een ander product met dezelfde waarde. Houd er rekening mee dat terugbetalingen worden gedaan volgens de oorspronkelijke betalingsmethode.
 • Uitzonderingen: T-shirts die tekenen van slijtage, aanpassing of beschadiging vertonen, kunnen niet worden teruggestuurd, behalve in het geval van een fabricagefout.
 • Terugbetaling van leveringskosten: de oorspronkelijke leveringskosten worden niet terugbetaald, behalve in het geval van een fout van ons of een defect product.
 • Recht op reservering: de klantenservice heeft het recht de retour te weigeren als er niet aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. De retourvoorwaarden kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke beleid van onze site. Raadpleeg de informatie bij aankoop of contacteer onze klantenservice voor meer informatie op +33 2 30 96 44 41.

 

 Artikel 26 - Loyaliteitspunten

Loyaliteitspunten die de klant heeft verzameld, zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van de orderbevestiging. Voor meer informatie over het gebruik van punten is er een apart gedeelte in de FAQ.

 

Artikel 27 - Bescherming van persoonsgegevens

 

Verzamelde gegevens

De persoonsgegevens die op deze site verzameld worden zijn:

 • Aanmaken van een account: bij het aanmaken van de account van de gebruiker
 • naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres;
 • Aanmelding: wanneer de gebruiker zich op de website aanmeldt, worden de naam, voornaam, aanmeldingsgegevens, gebruiksgegevens, locatiegegevens en betalingsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
 • Profiel: wanneer u gebruikmaakt van de diensten die op de website worden aangeboden, wordt een profiel aangemaakt dat een adres en een telefoonnummer kan bevatten.
 • Betaling: bij de betaling van producten en diensten die op de website worden aangeboden, registreert de website financiële gegevens met betrekking tot de bankrekening of kredietkaart van de gebruiker.
 • Communicatie: wanneer de website wordt gebruikt om met andere leden te communiceren, worden gegevens over de communicatie van de gebruiker tijdelijk opgeslagen.
 • Cookies: cookies worden gebruikt in het kader van het gebruik van de website. De gebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te deactiveren via de browserinstellingen.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die van gebruikers worden verzameld, worden gebruikt om diensten op de website te verlenen en te verbeteren en om een veilige omgeving te garanderen. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende toepassingen:

 • toegang tot en gebruik van de website door de gebruiker;
 • beheer van de werking en de optimalisering van de website;
 • organisatie van de voorwaarden voor het gebruik van de Betalingsdiensten;
 • verificatie, identificatie en authenticatie van de door de gebruiker verzonden gegevens;
 • de gebruiker de mogelijkheid te bieden met andere gebruikers op de website te communiceren;
 • verlenen van gebruikersbijstand;
 • personaliseren van diensten door advertenties weer te geven op basis van de surfgeschiedenis en voorkeuren van de gebruiker;
 • preventie en opsporing van fraude, kwaadaardige software (malware) en behandeling van beveiligingsincidenten
 • beheer van eventuele geschillen met gebruikers;
 • verzending van commerciële en reclamegerelateerde informatie op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

Delen van persoonsgegevens met derden

In de volgende gevallen kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derde bedrijven:

 • wanneer de gebruiker gebruikmaakt van betalingsdiensten voor de uitvoering van deze diensten, staat de website in contact met derde bank- en financiële bedrijven waarmee hij contracten heeft afgesloten;
 • wanneer de gebruiker voor het publiek toegankelijke informatie publiceert in de vrij toegankelijke commentaarzones op de website;
 • wanneer de gebruiker een website van een derde toegang verleent tot zijn/haar gegevens;
 • wanneer de website gebruikmaakt van dienstverleners om gebruikersondersteuning, reclame en betalingsdiensten te verlenen. Deze dienstverleners hebben beperkt toegang tot de gegevens van de gebruiker met het oog op het verlenen van deze diensten en zijn contractueel verplicht ze te gebruiken overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming;
 • indien de wet zulks vereist, kan de website gegevens doorgeven om gevolg te geven aan vorderingen jegens de website en om te voldoen aan administratieve en gerechtelijke procedures;
 • indien de website betrokken is bij een fusie, overname, verkoop van activa of curatele, kan zij verplicht zijn al haar activa of een deel ervan, met inbegrip van persoonsgegevens, te verkopen of te delen. In dat geval zullen de gebruikers daarvan op de hoogte worden gebracht voordat de persoonsgegevens aan een derde worden doorgegeven.

 

Beveiliging en privacy

 

De website past organisatorische, technische, softwarematige en fysieke, digitale beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Er dient evenwel op gewezen te worden dat het internet geen volkomen veilige omgeving is en dat de website de veiligheid van de overdracht of opslag van informatie op het internet niet kan garanderen.

 

Toepassing van de gebruikersrechten

Overeenkomstig de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens beschikken gebruikers over de volgende rechten, die zij kunnen uitoefenen door hun verzoek te richten aan het volgende adres: contact@euro-poppers.nl

 • het recht op toegang

Zij kunnen hun recht op toegang uitoefenen om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben. In dat geval kan de website, alvorens dit recht uit te oefenen, vragen om een bewijs van de identiteit van de gebruiker teneinde de juistheid ervan na te gaan.

 • het recht op correctie: als de persoonsgegevens waarover de website beschikt onjuist zijn, kunnen zij vragen dat de informatie wordt bijgewerkt.

 • het recht op gegevensverwijdering: gebruikers kunnen verzoeken om verwijdering van hun persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • het recht om de verwerking te beperken: gebruikers kunnen de website verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken overeenkomstig de veronderstellingen in de GDPR.

 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens: gebruikers kunnen bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens overeenkomstig de veronderstellingen in de GDPR.

 • het recht op overdraagbaarheid: zij kunnen eisen dat de website de hun verstrekte persoonsgegevens aan hen overmaakt om ze naar een nieuwe website over te dragen.

Evolutie van deze clausule

 

De website behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze clausule inzake gegevensbescherming. Indien deze clausule inzake gegevensbescherming wordt gewijzigd, verbindt de website zich ertoe de nieuwe versie ervan op zijn website te publiceren. De website zal de gebruikers ook per e-mail op de hoogte brengen van deze wijziging, en wel ten minste 15 dagen vóór de datum van inwerkingtreding. Indien de gebruiker het niet eens is met de nieuwe formulering van de clausule inzake de bescherming van persoonsgegevens, beschikt hij/zij over de mogelijkheid zijn/haar account te verwijderen.

 

Bijlage:

 

Herroepingsformulier

(in te vullen door de consument en per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te verzenden binnen een termijn van maximaal 14 dagen na de datum van afsluiting van het servicecontract)

Herroepingsformulier

Ter attentie van:

Black Sequoia

Gelegen te: 18 Rue du Manoir de Servigné, 35000 Rennes Telefoon: +33 20 3445 5897

E-mailadres: contact@euro-poppers.nl

Bij deze deel ik u mee dat ik de overeenkomst wens op te zeggen voor de dienst die ik besteld heb op: .........

Voor- en achternaam consument: ................. Adres consument: .................

Datum: ..................

Handtekening consument